Εκδήλωση για τη Βιοοικονομία

FROM
TO
Timezone: GMT+02:00

Organiser: Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας

Event type: national

Description: Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του φόρουμ για την διάδοση της ιδέας της βιο-οικονομίας στο ευρύτερο κοινό και θα περιλαμβάνει τόσο ομιλίες από ειδικούς (ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, κλπ) όσο και έκθεση βιο-προϊόντων (αντικείμενα από ανανεώσιμα υλικά ή απόβλητα) προκειμένου το ευρύ κοινό να τα γνωρίσει από κοντά.

Notes: Goethe-Institut Θεσσαλονίκη

Application sectors:

Cleaning and hygiene, personal care and cosmetics, health and biomedical

Textile products, clothing, sports and toys

Food packaging, disposable tablewear

Biofuels and bioenergy

Building, construction and restoration, paintings, decorations and furniture

Nutraceuticals, environmental bioregulation and biological sensors

Other


Topics of discussion:

Market/business development

Consumers’ awareness and information, trust building

Supporting strategies, regulatory frameworks legislation and standards at EU and national levels

Supporting environment (Infrastructures, intermediaires, new business opportunities)

Regional/Local development

Other


Challenges:

A1 – Find first customers

A2 – Specify Unique Selling Points (USP)

A3 – Up-scaling

B2 – Changes in purchase habits

B3 – Increase the Adoption

C2 – Introduce EU and national incentives

C3 – Release standardization

D1 – Improve the ecosystem to enhance business cases

D2 – B2B users as frontrunners

D3 – Increase sustainable 2G feed stock for b2b products

E1 – Enhance local bio-economy strategies & action plans

E2 – Boost local deployment

Other

UPLOADING...

UPLOADING...

UPLOADING...

UPLOADING...

UPLOADING...

UPLOADING...

AGENDA:

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Description: